Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedlińsku jest podmiotem leczniczym realizującym, w ramach zawartych umów z Narodowym Fundusem Zdrowia, świadczenia opieki zdrowotnej w następujących rodzajach:

  • podstawowa opieka zdrowotna (POZ), w zakresie świadczeń udzielanych przez lekarza POZ, pielęgniarkę POZ, położną POZ, pielęgniarkę szkolną
  • leczenie stomatologiczne (STM), w zakresie ogólnostomatologicznym
  • ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS), w zakresie położnictwa i ginekologii