Deklaracja dostępności

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedlińsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej spzozjedlinsk.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2016.05.10. Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021.03.22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Niedostosowana czytelność tekstów opublikowanych dla osób niewidomych.
  • Część grafik opublikowanych przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, nie spełnia wymogów minimalnego kontrastu dla osób niedowidzących oraz opisu alternatywnego.
  • Dokumenty opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. mogą nie spełniać wymogów dostępności. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.
  • Teksty zamieszczone w serwisie mogą być niedostosowane do osób z niepełnosprawnością intelektualną.
  • Wybrane skrypty i aplety mogą być niedostępne dla osób niewidomych i osób korzystających wyłącznie z klawiatury.
  • Wirtualny spacer nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza dla nas bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2021.03.22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021.03.22.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • Możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Alicja Majcher, e-mail: spzoz.jedlinsk@interia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 483121186. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Adres siedziby:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedlińsku, ul. Warecka 4, 26-660 Jedlińsk

Do budynku prowadzą trzy wejścia od ulicy Wareckiej oznaczone literami A, B, i C.

Adresy Filii:

  • Ośrodek Zdrowia we Wsoli, ul. Leśna 7, 26-660 Wsola
  • Ośrodek Zdrowia w Bierwcach, Bierwce 48B, 26-660 Bierwce

Budynki, jak i otoczenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlińsku dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Świadczą o tym specjalnie wyznaczone miejsca parkingowe, podjazdy przy wejściach do budynków, specjalnie dostosowane łazienki, winda w budynku w Jedlińsku. Do budynków i wszystkich ich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Nad wejściami do budynków nie ma umieszczonych głośników systemu Totupoint naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku.

Aplikacje mobilne

Nie prowadzimy aplikacji mobilnych.