Informacja dot. opieki koordynowanej w POZ

Od 1 października 2021 roku każdy pacjent przychodni rodzinnej ma mieć prawo do opieki koordynowanej, czyli przewodnika po systemie ochrony zdrowia, który pomoże mu zaplanować leczenie, w tym umówi na wizyty do specjalistów. Wszystko jednak wskazuje, że przepis będzie martwy, bo w budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia nie ma ani złotówki na jego realizację.
Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. z  2017 roku, poz. 2217, z późn. zm.):
- art. 4 stanowi, że: Koordynacja opieki zdrowotnej nad świadczeniobiorcą w systemie ochrony zdrowia polega na zintegrowaniu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, obejmujących wszystkie etapy i elementy procesu ich realizacji, z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, środków komunikacji elektronicznej lub publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem jakości i efektywności udzielanych świadczeń.
- art. 14 stanowi, że:
1. W ramach koordynacji, o której mowa w art. 4, świadczeniodawca zapewnia:
1) profilaktyczną opiekę zdrowotną dostosowaną do wieku i płci świadczeniobiorcy oraz zidentyfikowanych problemów zdrowotnych świadczeniobiorcy i populacji objętej opieką;
2) badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne, zgodnie z indywidualnym planem diagnostyki, leczenia i opieki, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach.
2. Świadczeniodawca wyznacza osobę, do której zadań należy organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, w  tym udzielanie informacji o tym procesie oraz zapewnienie współpracy między osobami udzielającymi świadczeń zdrowotnych.
- art. 38 stanowi, że: Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2017 r., z wyjątkiem:
1) art. 29 pkt 7 w zakresie uchylenia ust. 2b w art. 55, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia;
2) art. 6 ust. 4–6, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.;
3) art. 14 ust. 2 i art. 29 pkt 10 i 11, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2021 r.;
4) art. 6 ust. 1 pkt 4 i ust. 2, w zakresie obowiązku ukończenia kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.
Od 1 października 2021 roku powinna działać tzw. opieka koordynowana w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej. W każdej z nich powinna być osoba, do której zadań należy organizacja leczenia, a także zapewnienie współpracy między osobami udzielającymi świadczeń zdrowotnych. Tak wynika z art. 14 ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej. Na ewentualne przesunięcie wejścia w życie tego przepisu szanse są niewielkie, bo Sejm zbiera się dopiero 15 września 2021 roku. W planie finansowym NFZ na 2022 rok nie ma jednak na ten cel ani złotówki.
[źródło: https://www.prawo.pl/zdrowie/czy-ruszy-opieka-koordynowana-od-1-pazdziernika,510135.html]